MEDYUM NEDİR? NE YAPAR?

Medyum, ruhlar alemi ile iletişime geçebildiğini ve ölülerle canlılar arasında iletişim kurabildiğini iddia eden kişilere verilen genel addır. Türkçemize Fransızca’dan geçmiştir. Kökeni ise, Latince medium (aracı) sözcüğüdür. Spiritüalizm sözlüklerinde ise “dünyadaki bedenini terk etmiş, ruhlarla irtibat kurarak onlardan kazandıklarını, farklı şekillerde dünyaya yansıtan, psişik bakımdan hassas veya herhangi bir ruhani iletişim söz konusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyma yeteneklerine sahip kişilere verilen isim” olarak tarif edilir. Spiritüalist anlayışa göre, medyumluk yeteneğine haiz olmak bir hüner sayılmaz. Neo-spiritüalist terminolojide medyumluk salt psişik duyarlılıktan ibaret değildir. Medyum olarak ilan edilen kişinin konu hakkında yeterli görgü, bilgi ve deneyime sahip olmasının yanında, medyumluğun gereklerine ve sorumluluklarına yeterli ölçüde vakıf olması ve uygulayabilmesi beklenir.

Medyumluk, medyumda dünyasal idrak ve iradenin görünüp görünmemesi açısından üçe ayrılır.

  1. Medyum, yaptığı işleri idrak eder ve bunların kendi iradesi sonucunda meydana geldiğinden haberdardır. Sezgisel medyumluk bu grupta yer alır.
  2. Medyum, kendi iradesiyle hareket etmiyor gibi görünür. Mekanik medyumluk bu gruptadır.
  3. Medyum, hareketlerini bilinçli yapmasına rağmen tam tersini yansıtır. Otomatik medyumluk bu gruba girer.

Tezahür yönünden medyumluk; medyumun ortaya koyduğu belirtilere göre ise fiziksel ve zihinsel medyumluk olarak ikiye ayrılır. Fiziksel medyumluk, materyalizasyon, demateryalizasyon, levitasyon, telekinezi gibi fiziksel durumların yer aldığı paranormal fenomenleri kapsar. Zihinsel medyumluk ise, söz veya yazı ile bilgi aktarımını kapsar.

Medyumlar ne yapar diye soracak olunursa eğer, kaba tabiriyle aşk, bağlama ve papaz büyüsü gibi çeşitli büyüleri tatbik ederler. Cinlerin musallat olduğu kişilerin kurtulmasını sağlarlar. Büyü bozarlar. Duaları ve vefkleri kullanmak suretiyle tılsımlar oluştururlar. Detaylı olarak bakılacak olursa, yukarıda anlatıldığı üzere çok detaylı bir ilim olan medyumluk ilmi kapsamında icra edilen bütün işlemler kişilere manevi rahatlık veya rahatsızlık getirdiğinden çok büyük ustalık, tecrübe ve incelik gerektirir. Bu nedenle konusunda uzman medyumlara danışmak, onların elinden, dilinden, yüreğinden çıkacak yüksek maneviyatlı dualarla yapılan büyülere itibar etmek gerekir. Aksi taktirde, istenmeyen sonuçlar olması veya boşuna vakit ve nakit harcanmış olması muhtemeldir. Medyumluk ücretleri ise tecrübe, yapılan büyünün detayları, tatbik edilen tılsımlar gibi bir çok unsura bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Bir cevap yazın